המדריך לנהג המואשם בעבירת תעבורה ו/או בתאונת דרכים

תחום התעבורה הינו תחום רחב המקיף סוגים שונים של עבירות, החל מעבירות שלצידן קנס בלבד, כגון חניה במקום אסור ועד לעבירות חמורות כגון, נהיגה בשכרות או גרם מוות.

יום ה' 11.2.10

מאת עורכת דין שולמית קהלת-אורן

מראה עבירות תעבורה קלות מסוג ברירת משפט

נהג המבצע עבירת תעבורה קלה מקבל הודעת קנס שעליו לשלם תוך 90 ימים, אלא אם כן הודיע בתקופה זו על רצונו להישפט על העבירה או אם הגיש בקשה לביטול הדו"ח או המרתו באזהרה תוך 30 ימים.

את הבקשה לביטול דו"ח או להמרתו באזהרה רצוי לתמוך בטיעונים משכנעים ורצוי אף באסמכתאות.

תשלום הקנס משמעותו הודאה באשמה והנהג יחויב בנקודות אם נקבע לעבירה חיוב בנקודות.

נהג שהודיע על רצונו להישפט יקבל הזמנה למשפט תוך שנה ורק במקרים מיוחדים רשאי בית המשפט להפחית מסכום הקנס המקורי.

הזמנה או הודעה לתשלום קנס נשלחת בדואר רשום ומסירתה תיחשב כדין לאחר 15 יום מיום המשלוח, גם אם אישור המסירה לא נחתם, אלא אם הוכיח הנהג שלא קיבל את ההזמנה בשל סיבות שאינן בשליטתו.

עבירות תעבורה חמורות ותאונות דרכים

כתב אישום והזמנה למשפט תעבורה נמסר בדר"כ ידנית לנהג (למשל, אם נתפס ע"י שוטר) או נשלח בדואר רשום (למשל, אם מדובר צילום העבירה).

על גבי הדו"ח יופיעו פרטי בית המשפט אליו מוזמן הנהג והמועד שנקבע לתחילת המשפט.

כאשר מדובר בעבירות תעבורה חמורות או תאונות דרכים ישלח לנהג הנאשם כתב אישום בנפרד ותצורף לו הזמנה למשפט עם פרטי בית המשפט אליו הוא מוזמן והמועד שנקבע לתחילת המשפט.

אשר לגרסת הנהג - בדו"ח ידני תירשם גרסת הנהג על גבי הדו"ח עצמו ובעבירות חמורות הקשורות לתאונות דרכים או נהיגה בשכרות בנסיבות חמורות, ימסור הנהג את עדותו בתחנת המשטרה.

ישנה חשיבות גדולה לגרסה הראשונית של הנהג, שכן זוהי גרסה שניתנת "בזמן אמת" והמשקל שיינתן לה על ידי בית המשפט יהיה בדר"כ – מכריע.

על כן, רצוי לפנות בהקדם האפשרי לעו"ד המתמחה בתחום התעבורה ועוד בטרם החקירה במשטרה.

פסילה מנהלית של רישיון נהיגה

קצין משטרה בדרגת פקח ומעלה ראשי לפסול מנהלית רישיונו של נהג לתקופה של 30-90 ימים.

פסילה מנהלית של 30 יום: גרימת תאונת דרכים או בעבירות המנויות בתוספת הרביעית, כגון: אי ציות לתמרור "עצור" או "האט", עקיפה בדרך לא פנויה, נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים מהירות מופרזת העולה על 30 קמ"ש בדרך עירונית או ב- 40 קמ"ש בדרך שאינה עירונית או מהירה.

פסילה מנהלית של 60 יום: גרימת תאונת דרכים בה נחבל אדם או ניזוק רכוש.

פסילה מנהלית של 90 יום: גרימת תאונת דרכים קטלנית.

נהג שנפסל מנהלית רשאי להגיש בקשה לביטול הפסילה ובבואו של בית המשפט לשקול את הבקשה הוא יבחן שני שיקולים: 1) האם לקצין הפוסל היה יסוד סביר להניח שיוגש כתב אישום. 2) אם אין בביטול הפסילה המנהלית כדי לפגוע בביטחון הציבור.

רצוי להגיש בקשה לביטול פסילה מנהלית באמצעות עורך דין המתמחה בתחום התעבורה, אשר יבחן את תקינות השימוע ואת יתר השיקולים שפורטו לעיל.

משפט תעבורה

תחילת המשפט בהקראת כתב האישום לנאשם וקבלת תגובתו – הודאה או כפירה.

ישנה אפשרות כי טרם תגובת הנאשם להאשמות נגדו הוא יבחר להעלות טענות מקדמיות, כגון: "התיישנות", "הגנה מן הצדק" או "כתב האישום אינו מגלה עבירה". במידה ובית המשפט יקבל טענה מקדמית של נאשם הוא ראשי לזכותו.

הודה הנאשם בעבירה המיוחסות לו בכתב האישום – בית המשפט ירשיע אותו בעבירה בה הודה ויישמעו טיעונים ביחס לעונשו ובמסגרתם תגיש התביעה את גיליון ההרשעות הקודמות שלו בתחום התעבורה, לאחר שניתנה לו הזדמנות לעיין בו. בנסיבות מיוחדות, תגיש התביעה גם הרשעות פליליות קודמות.

כפר הנאשם בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום – יקבע בית המשפט מועד לשמיעת הוכחות ועדי התביעה יזומנו למועד זה. הנאשם יזמין את עדי ההגנה מטעמו.

אם לאחר שמיעת העדים ירשיע בית המשפט את הנהג בעבירה שיוחסה לו, יישמעו טיעונים לעונש כמפורט לעיל.

ביטול פסק דין שניתן בהעדר הנאשם

בעבירות תעבורה שלא גרמו לתאונה שבה נפגע אדם פגיעה של ממש רשאי בית המשפט לפסוק את דינו של הנהג הנאשם בהעדרו.

נאשם שהוזמן כדין למשפטו ולא התייצב ייחשב כמודה בעובדות ובית המשפט יגזור את עונשו, למעט עונש מאסר או מאסר על תנאי.

נהג אשר נשפט שלא בפניו רשאי להגיש בקשה לביטול פסק הדין תוך 30 יום.

בית המשפט יבטל את פסק הדין אם הוכחה סיבה מוצדקת לאי התייצבותו של הנהג או בכדי למנוע עיוות דין.

בקשה לביטול פסק דין צריכה להיות מפורטת, מלווה באסמכתאות ובתצהיר החתום ע"י עורך דין.

בתי המשפט נוטים שלא לבטל פסקי דין שניתנו בהעדר הנאשם ולעיתים הדיון בבקשה נקבע לדיון.

על כן, מומלץ לנהג שנשפט בהעדרו ומבקש לבטל את פסק דינו לפנות לעו"ד המתמחה בתחום התעבורה, הן לצורך הגשת בקשה באופן מקצועי והן לשם ייצוג בדיון המשפטי.

עונשי בית המשפט לתעבורה

לשופט תעבורה מתחם שיקול דעת רחב בבואו לגזור את דינו של הנהג, שכן רוב העבירות אינן קובעות עונש מינימאלי.

קנס: בית המשפט רשאי להטיל על נאשם קנס בלבד או בנוסף לכל עונש אחר.

פסילת רישיון: בית המשפט רשאי להטיל על נאשם פסילה לכל תקופה שיחליט וזאת בהתאם לחומרת העבירה ונסיבותיה, הרשעותיו הקודמות בתחום התעבורה ושיקולים שונים אחרים.

ישנן עבירות בהן נקבעה תקופת פסילה מינימאלית, כגון: נהיגה בשכרות (שנתיים), אי ציות לתמרור "עצור" וגרימת תאונה ( 3 חודשים), אולם לבית המשפט שיקול דעת לסטות מרף הפסילה המינימאלי בנסיבות מיוחדות המצדיקות זאת.

פסילה על תנאי: בתי המשפט לתעבורה נוטים להטיל פסילה על תנאי כדבר שבשגרה אולם לא ניתן להטיל פסילה על תנאי במקום  פסילת מינימום.

מאסר: בעבירות תעבורה חמורות רשאי בית המשפט להטיל אף מאסר בפועל ומאסר על תנאי.

בית המשפט לתעבורה שהטיל על נאשם מאסר בפועל רשאי להורות שהמאסר ירוצה בעבודות שירות וזאת אם ימצא הנאשם כשיר לכך.

עבודות לתועלת הציבור: בית המשפט רשאי לפסוק כי נאשם יבצע עבודות של"צ וזאת בכפוף לחוות דעת שירות המבחן.

התחייבות כספית: בית המשפט רשאי להטיל על נאשם התחייבות כספית אשר משמעותה -  קנס על תנאי, קרי: התחייבות כי נאשם ישלם סכום כספי אם יבצע את העבירות שנקבעו בתנאי.

ערעור על פסק דין של בית המשפט לתעבורה

ערעור על פסק דינו של בית המשפט לתעבורה יוגש לבית המשפט המחוזי ויידון בפני דן יחיד (למעט עבירות של גרם מוות או הפקרה).

הערעור יוגש תוך 45 ימים מיום מתן פסק הדין הסופי.

הגשת ערעור אינה מעכבת את ביצוע העונש ועל כן, במקרים מתאימים, יש להגיש לעיכוב ביצוע העונש,(בדר"כ - פסילת רישיון או מאסר).

בית המשפט יבחן את מידת מסוכנותו של נהג המבקש לעכב את עונשו על פי השיקולים הבאים: חומרת העבירה ותוצאתה, נסיבות ביצוע העבירה, עבר פלילי הנוגע לעבירות תעבורה, אורך העונש שאותו מבקשים לעכב ושיקולים נוספים אחרים המצביעים על מסוכנות.

סיכום

עבירות התעבורה הינן עבירות שכל נהג, גם הזהיר ביותר, עשוי לעבור עליהן.

פסילה בפועל של רישיון נהיגה משבשת את מהלך החיים התקין ועל כן יש להתייחס במלוא הרצינות למעורבות בעבירות תעבורה, בתאונות דרכים ואפילו הקלות שבהן.

ייעוץ משפטי ע"י עורך דין תעבורה המתמחה בתחום  עוד בטרם חקירת הנהג במשטרה והמשך, ייצוג משפטי בבית המשפט, עשוי לצמצם את הנזק ולהביא לתוצאות הרצויות.

כל הזכויות שמורות © פגוש, 2008
פורטל ביטוח רכב פגוש